Home Onderwerpen Netsociologie Samenleven Zoek Over ons Voeg link toe Contact

Religie en Spiritualiteit Go to English version of this page

Westerse religies

De Bijbel | Christendom | Islam | Jodendom

Oosterse Religies

Boeddhisme | Hindoeïsme | Confucianisme | Taoisme | Jainisme | Sikhisme | Bahá'í Faith | Zoroastrisme

Alternatieve religies

Paganisme | Sjamanisme | New Age spiritualiteit | Seculiere bronnen

Algemene religieuze studies

Algemene referenties | Tijdschriften | Associaties | Secties & Onderzoeksgroepen | Gemengd

Religie in de lage landen
© 1996-2019 AByT! All Rights Reserved.

Westerse religies

De Bijbel


Index
Christendom

Index


Islam

De Islam is de jongste van de wereldreligies. De Islam ontstond 622 C.E. in Medina in het arabische schiereiland. De stichter was Mohammed. Het heeft nu meer dan een miljard aanhangers over de hele wereld. De meerderheid van de moslims wonen in Afrika en Azië, maar er zijn ook veel aanhangers in Europa en Noord-America. Er zijn twee belangrijkste sectes in de islam: Sunni (83% van de moslims) en Shia (16% van de moslims). De heilige teksten van de Islam zijn de Koran (beschouwd als het ware woord van Allah --God-- zoals geopenbaard aan de profeet Mohammed) en de Hadith (uitspraken en daden van de profeet Mohammed).

Index


Jodendom
Index Oosterse religies

Boeddhisme

Index


Confucianisme

Index


Taoïsme

Taoïsme is geen religie, noch een filosofie. Het is een levenswijze. Traditioneel werd taoïsme teruggevoerd tot drie bronnen. De oudste is de legendarische ‘gele keizer’, maar de meest beroemde is de Tao Te Ching van Lao Tse. Volgens de traditie was Lao Tse een oudere tijdgenoot van Kung Fu Tse (Confucius). De derde bron is een ongetiteld werk van Chuang Tse. Maar men zegt dat de oorspronkelijke bron van het taoïsme de I Ching, Het boek van veranderingen is.

Index


Hindoeïsme

Index


Jaïnisme

Jaïnisme is zowel een filosofie als een geloof. Samen met hindoeïsme en boeddhisme is het jaïnisme een van de drie belangrijkste religies die zich binnen de Indiase beschaving hebben ontwikkeld. De naam jaïnisme is afgeleid van de term ‘Jina’ (veroveraar of overwinnaar) — zij verwijst naar de 24 grote religieuze figuren; het zijn de voorbeelden waarop de religie is gecenteerd. De volgelingen worden Jaönas of Jaïns genoemd. Er zijn twee belangrijkste sectes: Svetambaras and Digambaras. Zowel jaïnisme als boeddhisme ontstonden in de 6e eeuw voor Chr. uit protest tegen de orthodoxe vedische (vroeg hindoe) ritualistische cult van die tijd. Jaïnisme leert dat de weg naar bevrijding en gelukzaligheid is dat men een leven leidt van onschuldigheid en zelfverloochening. Het doel van het jaïnistische leven is om ‘de bevrijding van de ziel’ te bereiken.

Index


Sikhisme

Het geloof van een Indiase groep opgericht in de Punjab rond het einde van de 15e eeuw door goeroe Nanak. Het was een afsplitsing van de hindoeïstische Vaisnava Bhakti beweging (een godsdienstige beweging onder de volgelingen van de god Vishnu) die begon in Tami I land en in het noorden werd geïntroduceerd door Ramanuja. Het woord Sikh is afgeleid van het Pali ‘sikkha’ of sanscriet ‘siṣya’ (dicipel or learner). Sikhs zijn volgelingen van hun tien goeroes, beginnend bij Nanak (geboren 1469) en eindigend met Go bind Singh (gestorven 1708). De basisgedachten zijn: één God, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Volgelingen worden aangespoord tot discipline, hard werken, liefdadigheid en meditatie. Sikhisme accepteerd het bestaan van alle geloven en tolereert geen bevooroordeling of onderdrukking op basis van godsdienst, kaste, huidskleur, geloofsbelijdenis, ras of sekse.

Index


Bahá'í Faith
Het Bahá'i Geloof is de door Mirzá Husayn ’Ali Nuri (1817-1892), bekend als Bahá'u'lláh (Glorie van God) gestichte religieuze leer en gemeenschap, die rond het midden van de 19e eeuw in Perzië ontstond en waarvan de aanhangers Bahá'is worden genoemd. Bahá'u'lláh maakt er aanspraak op met zijn Openbaring de profetieën te vervullen van zowel het Oude en Nieuw Testament, als ook die van de Koran en de heilige geschriften van alle andere belangrijke godsdiensten.
Volgens deze profetieën zal op het einde der dagen een alomvattende manifestatie van God volgen. Hij, Bahá'u'lláh, maakt er aanspraak op een nieuwe cyclus van goddelijke openbaring, een nieuw tijdperk in de ontwikkeling der mensheid in te leiden. Dit tijdperk zal zijn hoogtepunt bereiken in de “Grootste Vrede”, zal een “Gouden Tijdperk” zijn van eenheid en rijpheid van het mensengeslacht. Bahá'u'lláh ziet Zichzelf als de bijbelse Heer der Heerscharen, de Vader, de wedergekomen Christus, de Grote Verkondiger (Islam), de tiende Avatar (Hindoeïsme), de Boeddha Maitreya, de Sháh Bahrám (religie van Zoroaster). Hij verklaart dat het grootste doel van de komende tijd is de eenheid der mensheid tot stand te brengen, met als kernuitspraak: “Gij zijt allen bladeren van ÚÚn boom”. De leer van Bahá'u'lláh is door de profeet vastgelegd in circa 100 boekwerken. Belangrijke leerstukken zijn: zelfstandig onderzoek naar de waarheid, eenheid der mensheid, eenheid van godsdiensten, rassen en volkeren van Oost en West, het samengaan van godsdienst en wetenschap, de opheffing van vooroordeel en bijgeloof, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, het instellen van een wereldhulptaal en verplichte opvoeding. Het wereldbestuur van de Bahá'i-gemeenschap zetelt op de berg Karmel in Haifa (Israël). De beweging telt circa vijf miljoen aanhangers in meer dan 150.000 plaatsen in alle delen van de wereld. De geschriften zijn in meer dan 700 talen beschikbaar.
Index
Zoroastrisme

Deze oude Iranese religie van het vuur, licht en wijsheid is vandaag nog steeds levend. Het is de eerste monotheïstische religie, gesticht door de profeet Zarathoestra. Men neemt aan dat Zarathoestra leefde in de 6e eeuw voor Chr. in Persië (het gebied dat tegenwoordig wordt gedekt door Iran en Irak). Recente schattingen hebben deze datum bijgesteld tot ergens tussen 1500 voor Chr. en 1000 voor Chr. Hierdoor zou de leer van Zarathoestra de op een na oudste wereldreligie worden, achter het hinduïsme. Het heeft een grote invloed op Jodendom, Christendom en de Westerse cultuur.


Index Alternatieve religies

Paganisme, occultisme, hekserij, magie

Index


Sjamanisme
Index
New Age spiritualiteit

Index


Seculiere bronnen: de ongelovigen

Index Algemene religiestudies

Algemene referenties

Index


Tijdschriften

Index


Associaties

Index


Secties en onderzoeksgroepen

Index


Gemengde bronnen

Index Religie in de Lage Landen (Nederland en België)


Index


Home Onderwerpen Netsociologie Samenleven Zoek Over ons Voeg link toe Contact

SocioSite Logo
Redactie dr. Albert Benschop
Sociale en Gedragswetenschappen
Universiteit van Amsterdam
Gemaakt July, 1996
Laatst gewijzigd 15th September, 2015