Literatuurlijst over coördinatie collectievorming in wetenschappelijke bibliotheken in Nederland

Trix Bakker


1967
Willemsen, A.W., Coördinatie bij de collectievorming door wetenschappelijke bibliotheken. In: Nederlandse bibliotheekproblemen / red. W. de la Court ... [et al.]. [Den Haag] : Nederlandse Ver. van Bibliothecarissen [etc.]; Amsterdam : Buyten & Schippersheyn, p. 237-271.

1969
De wetenschappelijke bibliotheken in Nederland : programma voor een beleid op lange termijn, opgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, p. 22-30.

1971
Kouwenhoven, A.O., Collectievorming in wetenschappelijke bibliotheken. In: Wetenschap & Bibliotheek. Assen : Van Gorcum, p. 72-104.

1974
Coördinatieplan voor een aanvullende voorziening van buitenlandse wetenschappelijke literatuur : advies uitgebracht aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 's-Gravenhage : [Staatsuitgeverij], 78 p.

1976
Doelstellingen universitair bibliotheekwezen / rapport van de Werkgroep Doelstellingen van de CAVUB. Voorburg : Academische Raad, VII, 39 p.

1977
Developments in collection building in university libraries in Western Europe : papers presented at a symposium of Belgian, British, Dutch and German university librarians, Amsterdam, 31st March-2nd April, 1976 / ed. by W.R.H. Koops and J. Stellingwerff. München : Verlag Dokumentation, 109 p.

Dijk, J.L.M. van, Symposium over coördinatie van de collectievorming. Open, 9, nr. 5, p. 276-277.

Gent, J.J.M. van, Collecties en collectievorming.Open, 9, nr. 6, p. 316-321.

Jaarverslag van de bibliotheekraad 1975-1976. Rijswijk : Staatsuitgeverij, p. 67.

1978
Informatieverzorging in Nederland / [NOBIN, Commissie Ontwikkelingsplan 1980-1983]. 's-Gravenhage : NOBIN. Dl. III: Programma voor de periode 1980-1983, p. 21-22.

Pinxter, P.J.C.A., Doelstellingen universitair bibliotheekwezen. In: Uit bibliotheektuin en informatieveld / onder red. van H.F. Hofman, K. van der Horst, A.H.H.M. Mathijsen. Utrecht : Universiteitsbibliotheek, p. 388-396. (Reeks Bibliotheek en Documentatie; dl. 3).

1980
Baas, L.J.C., Beschikbaarheid van wetenschappelijke tijdschriftenliteratuur in Nederland. Rijswijk : Bibliotheekraad. Dl. I: Onderzoek van het nietenbestand van de Centrale Catalogus van periodieken van de Koninklijke Bibliotheek, 106 p.

Koops, W.R.H., UAP in Nederland. Open, 12, nr. 7/8, p. 368-379.

1981
Beek, H.J. van, Beschikbaarheid van wetenschappelijke tijdschriftenliteratuur in Nederland : samenvattend onderzoeksrapport. Rijswijk : Bibliotheekraad; 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 61 p. (Publicaties Bibliotheekraad; nr. 7)

Naar een betere infrastructuur voor de literatuur- en informatieverzorging : nota ten behoeve van de beleidsvormende instanties, opgesteld door de bibliothecaris van de Technische Hogeschool Delft ... [et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 11 p.

Collectievorming in nationaal verband : advies van de Commissie Aanvullende Collectievorming ingesteld door de Commissie Algemene Vraagstukken Universitair Bibliotheekwezen van de Academische Raad (CAVUB) en de Bibliotheekraad. Voorburg : Academische raad; Rijswijk : Bibliotheekraad, 30 p.

De organisatie van landelijke bibliotheektaken : advies uitgebracht aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk op 28 januari 1981. Rijswijk : Bibliotheekraad ; 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 31 p. (Publicaties Bibliotheekraad; nr. 6)

1982
Beek, H.J. van, Beschikbaarheid van wetenschappelijke tijdschriftenliteratuur in Nederland . Open, 14, nr.1, p. 3-10.

Groot, J.R. de, Collectievorming in nationaal verband. Open, 14, nr. 7/8, p. 305-306.

Mollen, J.A.J.M., Collectie(vorming) in speciale bibliotheken mede in relatie tot samenwerkingsverbanden. Deventer : [s.n.], IV, 22 p.

1983
Cath, K.J., De universiteitsbibliotheek bezien met de bestuursbril. In: Boeken verzamelen. Leiden : Bibliotheek der Rijksuniversiteit, p. 98-104.

Grijze literatuur : voorstellen voor maatregelen ter vermindering van de grijze literatuurproblematiek, opgesteld door de Commissie grijze literatuur. 's-Gravenhage : NOBIN, [3], V, [34] p.

Lammers-Verdegaal, A.M.W., Tichelaar, R., Juridisch bibliotheek- en informatiewezen : buitenlandse juridische literatuur in Nederlandse bibliotheken. De juridische bibliothecaris 4, nr, 2, p. 27-33.

1984
Bibliotheekinformatienetwerken. 's-Gravenhage : Bibliotheekraad, 25 p. (Advies BR. 84.1408)

Groot, J.R. de., Coördinatie van de collectievorming. In: Bibliotheek en documentatie : handboek ten dienste van de opleidingen / onder red. van P. Schneiders ... [et al.]. - 3e, her. en verm. dr. - Deventer : Van Loghum Slaterus, p. 129-132. (Reeks Bibliotheek en Documentatie; dl. 1)

Wettelijk depot en grijze literatuur : advies uitgebracht op 26 juni 1984 aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen. 's-Gravenhage : Bibliotheekraad ; Distributiecentrum Overheidspublicaties, 57, [36] p. (Publicaties Bibliotheekraad; nr. 12).

1985
Collectievormingsbeleid van SALINFO. Amsterdam : Samenwerkingsverband voor Nationale Literatuur- en Informatievoorziening in de bêta-sector, 10 p. (Ook in: Open, 17, nr. 12, p. 530-535.

Coördinatie van de Collectievorming : rapport UKB. [S.l.] : UKB, 44 p.

Kroese, J.J., SIGLE's grijze bestaan en ons aandeel daarin. Open, 17, nr. 11, p. 486-489.

1986
Brak, J.A.W., Vier jaar SALINFO. In: Opstellen door vrienden en collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Hilversum : Verloren, p. 44-53.

Koopman, S., De Koninklijke Bibliotheek en de samenwerkingsverbanden. In: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Hilversum : Verloren, p. 34-41.

Pijpen, W.G. van., Collectievorming in nationaal verband? In: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies, p. 54-66.

Willemsen, A.M., Beleid en ontwikkeling. In: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies, p. 23-29.

1987
Coördinatie van de Collectievorming : methodiek en realisering : voortgangsrapport UKB-Begeleidingscommissie Coördinatie van de Collectievorming. Maastricht : UKB, 73 p.

Heijst, J. van., Co-referaat. In: Onderzoek in bibliotheek- en informatiewetenschap / onder red. van M.P. van Buijtenen, M.J. Schiltman. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, p. 109-111. (Publicaties van de NVB; nr. 2).

Stellingwerff, J., Coördinatie van de collectievorming. In: Een kwarteeuw bibliotheek en documentatie in Nederland / onder red. van J. van Goinga-van Driel, A.H.H.M. Mathijsen, E.J. Slot. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, p. 42-49. (Publicaties van de NVB; nr. 1).

Voorbij, H.J., Coördinatie van de collectievorming naar analogie van het RLG-conspectus model. In: Onderzoek in bibliotheek- en informatiewetenschap / onder red. van M.P. van Buijtenen, M.J. Schiltman. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, p. 86-100. (Publicaties van de NVB; nr. 2)

Wessels, R.H.A., De coördinatie van de collectievorming door SALINFO. In: Onderzoek in bibliotheek- en informatiewetenschap, p. 101-108.

1988
Coördinatie van seriële publicatie (CvC-s). Uitgangspunten en planning. UKB-CvC, 11 p.

Heijst, J. van, Dutch cooperative collection development and the Conspectus method. Bulletin / Ligue des Bibliotheques Europeennes de Recherche (LIBER), 18, p. 33-36.

Lever, A.J., Coördinatie collectievorming en gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting. Open, 20, nr. 3, p. 105.

Lever, A.J., Een basisclassificatie in ontwikkeling : naar coördinatie van de collectivorming en gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting bij wetenschappelijke bibliotheken. Open, 20, nr. 6, p. 210-213.

1989
Boonen-Hovens, W.Th.M., Coördinatie van de Collectievorming in Nederlandse wetenschappelijke bibliotheken (1977-1988) : geannoteerde bibliografie. Amsterdam : Discom, 48 p. (Bibliografische bijdragen - Diskom; 92)

Evertsen, N., Profiel van een collectie : de collectie godsdienstwetenschap en theologie van de Koninklijke Bibliotheek onderzocht. Open, 21, nr. 5, p. 176-179.

Kingma, J., Gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting en coördinatie van de collectievorming. In: Ter informatie... Opstellen over heden en toekomst van informatieverzorging en bibliotheekvoorziening / [red.: J.A. Nuiver ... et al.]. - Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, p. 79-91.

Lever, A.J., Nederlandse Basisclassificatie gereed. Open, 21, nr. 5, p. 170-172.

Muyen, M. van., Voorstel voor uitvoering van de coördinatie van de collectievorming van seriële publicaties met behulp van het PICA systeem. [S.l.] : [S.n.], 17 p.

Nederlandse Basisclassificatie / [samengest. door de Werkgroep Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting en de Commissie Basisclassificatie onder auspiciën van de Stuurgroep van het Samenwerkingsverband Pica en het Samenwerkingsverband UKB]. [Uitg. ten behoeve van de Coördinatie van de Collectievorming]. Leiden : [s.n.], 161 p.

Schuursma, R.L., Opening. Consensus. Open, 21, nr. 5, p. 169.

1990
Drost, G.W., Coördinatie van de collectievorming in UKB-verband. Beknopt overzicht over de stand van zaken. Open, 22, nr. 9, p. 296-299.

Marle, G.A.J.S. van, Coördinatie van Collectievorming binnen wetenschappelijke bibliotheken in Nederland. In: Bibliotheek, Wetenschap en Cultuur: opstellen aangeboden aan Mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversteit te Groningen. Groningen : Universiteitsbibliotheek, 1990. p. 135-149.

Schuursma, R.L., Opening. Beheerste groei. Open, 22, nr. 9, p. 281.

Willemsen, A.W., Over de conceptie van zwaartepuntbibliotheek. In: Bibliotheek, Wetenschap en Cultuur, p. 207-218.

1991
Nieuwsbrief coördinatie collectievorming & gemeenschappelijke onderwerpsontsluiting / UKB-stuurgroep Coördinatie Collectievorming. Nr. 1 (juni 1991) - ... - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek. ISSN 0926-5406

Schuursma, R.L., Coördinatie van de collectievorming : doel en realisering van een landelijke coördinatie bij de wetenschappelijke bibliotheken. Open, 23, nr. 12, p. 416-422.

1992
Bakker, T., Coördinatie van de collectievorming in Nederland. In: Waarom coördinatie van de collectievorming niet tot stand komt. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, p. 11-23.

Donselaar, D.H.P.A. van, Coördinatie collectievorming seriële publicaties : een adviesrapport in opdracht van de UKB-werkgroep CvC-s. Den Haag, 36 p.

De financiële ontwikkeling van de universitaire bibliotheken van 1980 tot 1990. Den Haag : RABIN, 79 p. (RABIN Rapport; 7). Bevat: Dl. 1: De wetenschappelijke bibliotheekvoorziening in Nederland : een overzicht / I.M. Tromp. Dl.2: De financiële ontwikkeling van de universitaire bibliotheken : een analyse / C.H.H. Plaizier

Kolfschooten, F. van, Bibliotheek door bezuinigingen op water-zonder-brood rantsoen. Ad Valvas, 19 maart, p. 6-7.

Linmans, A.J.M., Opening. Wetenschappelijk tijdschrift en bibliotheken : een agenda voor de komende tien jaar. Open, 24, nr. 3, p. 81-82.

Nederlandse Basisclassificatie / [samengest. door de Werkgroep Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting en de Commissie Basisclassificatie onder auspiciën van de Stuurgroep van het Samenwerkingsverband Pica en het Samenwerkingsverband UKB]. 2e herz. uitg. / [gered. door F.W. Huisman]. Leiden : Pica; Amsterdam : UKB, XII, 166 p.

1993
Bakker, T., Waarom coördinatie van de collectievorming niet tot stand komt. Open, 25, nr. 7/8, p. 269-272.

Het collectiebeleid in Nederland / RABIN. Den Haag : RABIN, 12 p. (93.0317 HWO)

Voorbij, H., Collectievorming. In: Basisboek Documentaire Informatieverzorging / onder eindred. van A.H. Lighthart Schenk ... [et al.]. Den Haag : Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum, p. 127-134.

Wijziging opzet GOO/BC en CvC. Open, 25, nr. 7/8, p. 300-301.

Pothoven, M., Informatiesysteem CvC-s operationeel. Open, 25, nr. 12, p. 460.

1994
Bakker, T., Van profilering naar samenwerking : handreiking voor het maken van collectie- en collectievormingsprofielen. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 13 p.

Gils, W.J. van, Binnenkort worden boeken een zeldzaamheid. Akademie nieuws, nr. 2, p. 2.

Lever, A.J., BC veelzijdig instrument : gebruiksmogelijkheden van de Nederlandse Basisclassificatie. Open, 26, nr. 5, p. 165-168.

Het verstoorde evenwicht : de wetenschappelijke literatuur- en bibliotheekvoorziening in Nederland / rapport van de Subcommissie Bibliothecaire Voorzieningen van de Commissie Geesteswetenschappen. Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, april, 174 p.

Advies over de wetenschappelijke literatuur- en bibliotheekvoorziening in Nederland : op grond van het rapport Het verstoorde evenwicht van de Subcommissie Bibliothecaire Voorzieningen / opgesteld door de Commissie Geesteswetenschappen. [Amsterdam] : Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 13 p.

KNAW verontrust over wetenschappelijke literatuurvoorziening. Open, 26, nr. 7/8, p. 261-262.

Gils, W.J. van, Een nota van de staatssecretaris. Open, 26, nr. 7/8, p. 262-263.

Bakker, T., Coördinatie van collectievorming. KB Centraal 23, nr. 12, p. 7.

Bakker, T., J. van Ginneken, J. Kingma en J. Linmans [red.], Opening. Hoe coördineerbaar is de collectievorming? Open, 26, nr. 12, p. 385-386. (Open special 'coördinatie van de collectievorming')

Brouwer de Koning, J., Collectievorming op peil houden. Voorstellen KNAW voor structurele aanpak ter discussie. Open, 26, nr. 12, p. 386-391.

Bakker, T., Centrale financierung en centraal bestuur? Coördinatie van de collectievorming door wetenschappelijke bibliotheken, 1969-1994. Open, 26, nr. 12, p. 392-393.

Leertouwer, L., Het imaginair museum. De collectievorming van wetenschappelijke bibliotheken. Open, 26, nr. 12, p. 397-398.

Klugkist, A., Eén Nederlandse wetenschappelijke bibliotheek. Coördinatie van de collectievorming in UKB-verband. Open, 26, nr. 12, p. 399-402.

Konings, C. en G. Spikman, Naar een gegarandeerde Jupiter-collectie. Coördinatie van de collectievorming tussen Jupiter-bibliotheken. Open, 26, nr. 12, p. 403-404.

Laarhoven, P. van, Anaconda. Een standaardpakket voor het beschrijven van de feitelijke collectievorming. Open, 26, nr. 12, p. 408-410.

Voorbij, H., Wat heeft Nederland in huis? Methodieken om de landelijke collectievorming in kaart te brengen. Open, 26, nr. 12, p. 411-414.

1995
Men weegt kaneel bij 't lood / Commissie Toekomst van de Geesteswetenschappen [voorzitter: H.J.L. Vonhoff]. Utrecht : Commissie Toekomst van de Geesteswetenschappen, VIII, 56 p.

De grensverleggende bibliotheek. De innovatie van de Nederlandse wetenschappelijke informatieverzorging. Een verkenning tot het jaar 2000 [uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep IWI, onder verantwoordelijkheid van de werkgroep UKB/CvDUR]. Utrecht : Stichting Surf, mei 1995.

Collectievormingsprofielen / Vrije Universiteit Bibliotheek ; [inl. J.H. de Swart]. Amsterdam : Vrije Universiteit, VI, 112 p

1996
Voorbij, H. [eindred.], Collecties op achterstand : buitenlandse wetenschappelijke literatuur in Nederlandse bibliotheken. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 2 dl.

Bakker, T., Coördinatie van de collectievorming. In: Collecties op achterstand : buitenlandse wetenschappelijke literatuur in Nederlandse bibliotheken. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek. Bronnenboek, p. 5-18.

Bakker, T., Collectievorming in het digitale tijdperk. Internet: een 'aanwinst' voor wetenschappelijke bibliotheken. Open,,28, nr. 5, p. 142-144.

Bakker, T., Collectiemanagement in bibliotheken. In: Handboek informatiewetenschap voor bibliotheek en archief / onder red. van G.M. van Trier, D.W.K. Jansen, H. Prins. Alphen aan den Rijn [etc.] : Bohn Stafleu Van Loghum, juli 1996. IV D 100, 1-30.

Voorbij, H., Are Dutch academic libraries keeping up with research material? The coverage of foreign academic publications in Dutch libraries', Alexandria, 8, nr. 3, p. 189-204. [Verslag over Collecties op achterstand].

Bakker, T., The implications of the electronic library for collection development in the Netherlands. European Research Libraries Cooperation: the LIBER Quarterly, 6, nr. 4, p. 356-367.

1997
Bakker, T., De toenemende complexiteit van collectiemanagement. Lezing NVB-WB, 12 maart 1997. Informatie professional, 1, nr. 7/8, p. 16-19. Actueel gehouden elektronische versie.

Bakker, T. La bibliothèque virtuelle. Conséquences sur le développement des collections aux Pays-Bas. Bulletin des Bibliothèques de France, 42, nr. 3, p. 55-59.

Nieuwsbrief bibliotheekvoorziening geesteswetenschappen. Nr. 1 (oktober 1997) - ... - Den Haag : Koninklijke Bibliotheek.

1998
Nederlandse basisclassificatie / [red.: Beheerscommissie GOO]. 3de herz. dr. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 148 p.

Bibliotheekvoorziening Geesteswetenschappen. Plan van aanpak voor landelijk collectiemanagement, opgesteld door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van het Jaarplan IWI 1997. Eindrapport. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 54 p.

Collectie(vormings)profielen Faculteit der Letteren, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E. Peters]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 88 p.

Bakker, T., Van profilering naar samenwerking : handreiking voor het maken van collectie- en collectievormingsprofielen. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek. Herziene versie (1994).

Bakker, T., Collectieprofielen in bibliotheken. In: Handboek informatiewetenschap voor bibliotheek en archief. IV D 200, 1-21.

Bakker, T., Resource sharing in Dutch academic libraries. Resource Sharing & Information Networks, 13, nr. 2, p. 15-27.

1999
Bakker, T. La bibliothèque virtuelle : le partage des resources documentaires. Bulletin des Bibliothèques de France, 44, nr. 2, p. 77-82.

Bakker, T. Resource sharing in a virtual library environment: user oriented collection management.

Collectie(vormings)profielen Faculteit der Beleidswetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E. Peters]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 69 p.

2000
Collectie(vormings)profielen Faculteit der Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E.F.M. Peters i.s.m. O.S. Lankhorst]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 73 p.

Collectie(vormings)profielen Faculteit der Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E.F.M. Peters i.s.m. H.J. Courtens]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 155 p.

2001
Peters, E., Verfijnd model voor beoordeling van universitaire collecties. Informatie Professional, 5, nr. 1, p. 20-25.

Bakker, T., Collectiemanagement in bibliotheken. In: Handboek informatiewetenschap voor bibliotheek en archief / onder red. van G.M. van Trier, D.W.K. Jansen, H. Prins. Alphen aan den Rijn : Samsom, maart 2001. IV D 100, 1-39. (geh. herz. tekst van 1996)

Collectie(vormings)profielen Faculteit der Filosofie, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E.F.M. Peters i.s.m. O.S. Lankhorst]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 43 p.

Guidelines for a collection development policy using the conspectus model, International Federation of Library Associations and Institutions, Section on Acquisition and Collection Development.

Collectievormingsprofiel Medische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E.F.M. Peters i.s.m. H.W.J. Deurenberg-Vos]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 37 p.

2002
Collectievormingsprofiel Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E.F.M. Peters]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 58 p.

2003
Collectievormingsprofiel Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E.F.M. Peters i.s.m. M.N. Severens en H. de Wit]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 89 p.

2004
Collectievormingsprofiel Faculteit der Letteren - Algemene Cultuurwetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen, [samenst. E.F.M. Peters]. Nijmegen : Universiteitsbibliotheek, 11 p.

Nederlandse basisclassificatie / [red.: Beheerscommissie GOO]. 4de herziene uitgave. Den Haag : Koninklijke Bibliotheek, 141 p.

Bijgewerkt juli 2004